Dieťa s poruchou pozornosti a často pridruženou hyperaktivitou, ktorej diagnóza ponára do smútku hlavy čoraz viac rodičov, môže niekedy pripomínať chodiaci chaos. Nepozornosť, impulzivita a hyperaktivita môžu deti s ADHD prenasledovať až do dospelosti, a preto je dôležité, aby mal rodič či vychovávateľ o tejto poruche dostatok informácií. Tie poskytne v online seminári vo štvrtok 27. mája 2021 zanietená sociálna pracovníčka, autorka a odborníčka s 25-ročnými skúsenosťami s výchovou dieťaťa s ADHD Soňa Vancáková.

Aké sú prejavy detí s ADHD?

Ako sa prejavuje dieťa s ADHD?

Soňa Vancáková: Odborníci opisujú rôzne prejavy detí s ADHD, medzi ktoré patrí sklon k bitkám, absencia disciplíny, nechuť podriaďovať sa dospelým. Existuje silná spojitosť ADHD s prejavmi zlosti, veľkými problémami v medziľudských vzťahoch, s emocionálnou labilitou a inými psychickými problémami. U týchto detí sa často vyskytujú aj neurologické problémy, ako sú nočný des, pomočovanie, tiky, zajakavosť a onanizmus. Deti s ADHD prežívajú vo zvýšenej miere úzkosť, majú problémy so spánkom, objavujú sa u nich problémy s agresivitou. Výskumy poukazujú aj na skutočnosť, že deti s ADHD majú oveľa častejšie úrazy.

Musí sa porucha pozornosti prejavovať na študijných výsledkoch dieťaťa?

Soňa Vancáková: Keďže porucha ADHD znamená poruchu pozornosti, ktorá sa výrazne prejaví práve v škole a pri učení, prejaví sa teda aj v študijných výsledkoch dieťaťa. ADHD vplýva na školský výkon a správanie žiaka. Medzi úrovňou školského výkonu a úrovňou intelektových schopností žiakov je zvyčajne značná disproporcia.  ADHD spôsobuje nižšiu úroveň učebných výsledkov než akú by sme mohli očakávať vzhľadom na intelektové schopnosti žiaka.

ADHD: Inak sa správajú dievčatá, inak chlapci

Líšia sa prejavy ADHD u dievčat a u chlapcov?

Soňa Vancáková: Áno. ADHD sa oveľa častejšie prejavuje u chlapcov, ako u dievčat. U dievčat sa častejšie vyskytuje porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD). Výskumy poukazujú na to, že počet chlapcov s ADHD je 4-krát väčší oproti počtu dievčat. Rozdiely nie sú len v počte chlapcov a dievčat. Výskumy potvrdili, že ADHD sa prejavuje rozlične v mozgoch dievčat a chlapcov. Existujú rozdiely v bielej hmote mikroštruktúry medzi chlapcami a dievčatami.

Môže sa stať, že sa ADHD diagnostikuje až v dospelosti? Sú jeho prejavy v dospelosti miernejšie?

Soňa Vancáková: Ak porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou nebola diagnostikovaná a liečená v detstve, výskumy potvrdzujú, že 30 % – 70 % detí s ADHD trpí príznakmi aj v dospelosti. Mnohí dospelí sa boria s príznakmi ADHD a pritom nevedia, že trpia touto poruchou. Nemajú však také viditeľné príznaky ako deti. Hyperaktivita u dospelých má klesajúci charakter a naopak – miera nepozornosti sa zvyšuje. Medzi typické znaky ADHD v dospelosti patrí bezohľadné šoférovanie, problémy s organizovaním a plánovaním úloh, neschopnosť oddychovať, prokrastinácia, neustále strácanie alebo premiestňovanie vecí, zábudlivosť, neschopnosť vyrovnať sa so stresom a extrémna netrpezlivosť.

Dá sa ADHD vyliečiť?

Dá sa ho kompletne zbaviť ADHD?

Soňa Vancáková: Porucha je liečiteľná, pokiaľ je diagnostikovaná v detstve. Aby bola terapia úspešná, je nutná kombinácia viacerých metód. Tie podľa odborníkov musia byť aplikované bez prestávky až do dospelosti. Medzi najosvedčenejšie patrí výchovné pôsobenie, psychoterapia a psychofarmakologická liečba (v ťažkých prípadoch).

Môže porucha pozornosti priniesť svojmu nositeľovi do života aj nejaké pozitíva?

Soňa Vancáková: Deti s ADHD majú veľmi často mimoriadne nadanie v určitých oblastiach. Veľmi radi čítajú, čo im v budúcnosti môže umožniť stať sa dobrým scénaristom, spisovateľom, alebo filmovým výtvarníkom. Majú veľmi dobre rozvinutú predstavivosť, tieto deti predurčuje na umeleckú dráhu, kde sa môžu uplatniť v oblasti fotografovania, maliarstva, sochárstva, architektúry, aj hudby (častý sprievodný jav ADHD je aj absolútny sluch). Medzi výnimočné vlastnosti detí s ADHD patrí aj veľká citlivosť a vnímavosť na potreby iných ľudí. Práve z toho dôvodu sa títo ľudia v mnohých prípadoch venujú opatrovaniu chorých a ošetrovateľstvu. Mnohé deti s ADHD vynikajú v cudzích jazykoch, alebo majú schopnosti byť hercami. Takisto ich hudobné nadanie je dobré podchytiť a rozvinúť v hre na hudobnom nástroji, ktorý si sami vyberú.


PaedDr., Mgr. Soňa Vancáková, PhD. je autorka a sociálna pracovníčka. Je zakladateľkou a  riaditeľkou občianskeho združenia Maják nádeje v Košiciach, v ktorom sa od roku 2010 venuje rodinám v  núdzi. Je absolventkou doktorandského štúdia sociálnej práce a pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V rámci svojej činnosti sa zameriava na terénnu sociálnu prácu, sociálne poradenstvo, prednáškovú činnosť na školách, ako aj publikovanie kníh. Je autorkou monografií zameraných na rodinu a na sociálne vylúčenie. Vo svojej knihe Ja sa z teba zbláznim! Rodičia a výchova detí s ADHD popisuje svoje 25-ročné skúsenosti s výchovou dieťaťa s ADHD. Popri práci s rodinami v núdzi sa venuje penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti (pomoci väzňom).


Prednáška S. Váncákovej sa uskutoční 27. mája 2021 (štvrtok)

Štart: 19:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/Koncentracia2705

Event: https://www.fb.com/events/976563666215597

QR kod na podporu otcom.sk