Ako sa dá pred týmito ohrozeniami brániť?

Lze dělat to, že budeme ve veřejném prostoru hájit výše uvedené pojetí manželství a odmítat pojetí jiná, podle nichž je manželství jen společenskou dohodou mezi lidmi, nikoliv přirozenou institucí.

Stejně tak je třeba všemi demokratickými prostředky bránit tomu, aby společnost v legislativě, školství i jinde přijala nesprávná pojetí manželství i nesprávná učení o vztahu společenských rolí mužů a žen k jejich pohlavní identitě. To jsou jednak názory, které odtrhují tyto role (gender) od biologických a psychologických charakteristik mužů a žen a činí je pouze věcí společenské dohody. Ale jsou to i názory o tom, že objektivně neexistují jen dvě biologická pohlaví a že člověk si na základě vnitřního prožívání volí jak společenskou roli určitého pohlaví, tak i pohlaví samo.

Nejúčinnější obranou je to, když manželství budeme dobře žít a tento vzor odevzdáme svým dětem i svému okolí.

Je třeba být ve střehu před tím, jak jsou formulovány různé antidiskriminační zákony, školské osnovy a osvětové programy, a zda do nich nejsou tyto falešné představy vtěleny. Je nutné předem uvažovat o tom, na základě jakého chápání muže a ženy a jejich rolí budou nově navrhované a přijímané zákony interpretovány. Běžný občan může vyjadřovat svůj názor ve volbách a volit strany, které podporují tradiční rodinu a přirozené pojetí manželství. Je dobré držet se zdravého rozumu.

A samozřejmě nejúčinnější obranou je to, když takové manželství budeme dobře žít a tento vzor odevzdáme svým dětem i svému okolí.

Petr Dvořák

Prečo podľa vás stojí „tradičná rodina“ za ochranu?

Protože to je, jak se správně říká, základ společnosti. Nejstabilnější místo pro výchovu dětí, nových fyzicky a psychicky zdravých členů společnosti. Všechny ostatní formy rodiny jsou určitým způsobem horší, protože děti v nich tolik neprospívají. Nemyslím nyní jednotlivé případy (některé děti z nefunkční tradiční rodiny mohou vyrůstat v pro jejich rozvoj méně příznivém prostředí než děti s jedním rodičem nebo stejnopohlavními rodiči). Tyto rozdíly se ale ukazují, když sociologové studují větší náhodné vzorky dětí a srovnávají prostředí, v nichž vyrostly. V přednášce jsem zmínil dvě studie tohoto druhu (Regnerus, Sullins).

Rodina je nejstabilnější místo pro výchovu dětí, nových fyzicky a psychicky zdravých členů společnosti.

V spomínanej prednáške bolo často počuť slová ako marxizmus, konštruktivizmus, feminizmus… Prečo ste spomínali tieto „izmy“?

Cílem radikálních feministek (od konce 60. let 20. století) bylo osvobodit ženu, mimo jiné i od mateřství. Tato a jiné úlohy ženy ve společnosti byly chápány tak, že neplynou z toho, jak je žena biologicky a psychologicky založena (třebaže evoluční biologie říká něco jiného), ale byly ženám vnuceny muži v nespravedlivém společenském uspořádání, v tzv. patriarchátu, v němž muži ovládají ženy a tento systém je nastaven tak, aby mužům vyhovoval a muže privilegoval.

Modelem pro toto myšlení byl marxismus, který mluví o útlaku proletariátu vlastníky výrobních prostředků v nespravedlivém systému nastaveném v prospěch vlastníků zvaném kapitalismus.

Názory radikálních feministek pochopitelně přímo odporují přirozenému pojetí manželství, jak o něm byla řeč, protože v něm je vztah muže a ženy chápán jako vzájemná spolupráce, nikoliv ovládání jednoho pohlaví druhým. Navíc mateřství je přirozené a plyne z tělesných a psychických charakteristik ženského pohlaví. Obecně platí, že tomuto pojetí manželství odporují názory, podle nichž je společenská role muže a ženy (tzv. gender, rod) jen společenský konstrukt (odtud se hovoří o konstruktivismu), nikoliv něco přirozeně daného, založeného na tělesných a duševních vlastnostech mužů a žen.

S tímto pojetím se setkáváme v tzv. genderových teoriích, které vycházejí ze sociologie a jsou inspirovány výše uvedenou podobou feminismu. Samotného pojmu gender se netřeba bát – nakolik se chápe jen jako společenská role příslušného pohlaví bez všeho dalšího. Problém je, když se přidá, že tato společenská role je konstruktem, společenskou dohodou a nemá základ v biologii a psychologii daného pohlaví, nebo jen základ velmi volný.

1 2 3 4

Pridaj komentár